FAU

Pekere:

FUG:
(Foreldreutvalget for grunnskolen)

Referat frå FAU-møtet 15.09.11

Tilstede: May Lise Myren, Rita Nerlandsrem, Guri Bergsvik, Øystein Svenøy, Sigrun Kristvik, Åshild Malmedal, Ulla Farstad, Linda Aasen, Arnt Ler, Sturla Havnes, Randi Varhol, Annhild Hostad, Knut Å Ødegård,Kai Coneliussen, Annelise Hagen og Heidi Anita H. Tornes.

Sak 1; Konstituering av styre og utsendinger til ulike utvalg:
FAU styre:
Leder: Heidi Anita H. Tornes                              E-post: sta-tor@online.no
Nestleder: Arnt Ler                                              E-post: arnthelgeler@ymail.com
Sekretær: Sigrun Kristvik                                    E-post: s-ellkr@online.no
/ Åshild Malmedal       
Skolemiljøutvalg/ Samarbeidsutvalg:
Heidi Anita H. Tornes
May Lise Myren
Linda Aasen
Kommunalt foreldrearbeidsutvalg:
Heidi Anita H. Tornes
Arnt Ler

Sak 2; Vedtektene:
FAU´s foreslåtte vedtekter  ble godkjent av foreldrerådet.

Sak 3; Økonomi:
FAU har bankkonto nummer 41007146998.
Foreldre er velkommen til å sette inn valgfritt beløp på denne.
Pengene skal kun brukes til formål som kommer skolens elever direkte til gode jfr §7 i vedtektene.

Sak 4; Taushetsplikt:
Det er tauhetsplikt i forhold til hvilke personer som fører penger inn på FAU´s konto.
Det er taushetsplikt i forhold til hvem som kommer med saker, men ikke i forhold til selve saken.
FAU er et talerør fra våre klasser, foreldrene i klassene har rett på informasjon.

Sak 5; Pengegave:
Vi sender en representant fra FAU til Bud, Fræna og Hustad Sparebank på gavegalla.
Vi sier TUSEN TAKK til banken for kr 4000,-!

Sak 6; Foreldreundersøkelsen:
Det blir sendt ut beskjed om spørreundersøkelse til alle foreldre. Det vil komme påminnelse over SMS. Undersøkelsen er nettbasert. Den er laget på nasjonalt plan, derfor kan noen spørsmål virke litt fjerne fra oss. FAU oppfordrer likevel alle foreldre til å være med. FAU ønsker at foreldre benytter seg av denne muligheten til å påvirke.

Sak 7; Utfordringer i forhold til å stå nederst på klasselisten:
Barn som er langt bak på alfabetet, kan være de som tilstadighet får bøker på feil målform. Rektor orienterte at det er bestilt bøker, på rett målform til alle. Dette vil bli ordnet med det første. Et annet aspekt ved  å være bakerst på listen, er at det finnes foreldre som føler de ikke har fått normal kontakt med faglærere, ved at faglærerne hadde gått hjem da det endelig ble deres tur.

Sak 8; MOT:
MOT er avsluttet i Fræna så langt. Forslag om å se på tilsvarende holdnings skapende arbeid for skolen. FAU vil jobbe mer med saken på neste møte.

Sak 9; Fræna ungdomsskole:
Positive arbeidere på skolen, både lærere og andre gjør sitt for at skolen skal bli bedre på alle måter.
Skolen har en eldre bygningsmasse. Arbeidet på nybygget er godt i gang og det er også deler av det gamle som blir utbedret. Det er bestilt ny maling for arbeid i hall og lignende.
Ukraina- dagen blir 20. oktober.

Sak 10; Manifest mot mobbing:
Dette vil bli underskrevet av representanter for elevene, rektor og den nye ordføreren m.fl.

Sak 11; Neste møte:
Neste FAU møte blir etter høstferien.
Har du som forelder saker du ønsker FAU skal jobbe med, ta kontakt.
Referent: Heidi Anita H.Tornes

Referat FAU Fræna Ungdomskole 18.02.10

FAU-møte  18. februar 2010 kl. 18.30.

Stad: Fræna Ungdomsskule. Personalrommet.

 

Desse møtte: Anne Lise Hagen, Vivi-Ann Kirkaune, Margaret Dale, Ann Kristin Gule, Ann Elin Torvik, Sturla Flataker, Hildrun Gjendemsjø, Per Jostein Havnes og Hilde Flemmen.

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og gjennomgang av forrige referat.

 

Innkallinga godkjent av alle. Ann Elin Torvik hadde ikkje fått dette referatet,

 

Elevmappene skal bli sendt til Ålesund til arkivering etter ungdomsskulen. Dette er eit omfattande arbeid som det tek tid å få gjort. Det skal vere gjort innan 2-3 år, men det blir lengre. Elevmappene blir heretter lagra elektronisk, som vil lette arbeidet mykje.

 

Kantina kjem vi tilbake til.

 

Ventilasjonen i A-blokka er montert og fungerer kjempebra.

 

Føring av fråvær på vitnemål har ingen tilbakevirkande kraft, og  skriv om dette er sendt heim til foreldra.

 

Sak 2: Kantina.

Rektor informerte om kva som er gjort i kantina. Arbeidet er godt i gang, og hovedrommet er ferdig måla og fått nytt belegg på golvet. Det same ute i gangen og på toaletta. Kjøkkenet har fått montert ståldelane og konveksjonsomn. Innreiinga vil kome i midten av mars.

Det er henta inn tilbod på møblar. Lokale leverandørar vil koste mellom 150.000.- til 220.000.- kr. Ikea har eit tilbod på 96.000.-kr.

Nokon skulle kanskje ha vore på Ikea for å undersøkje litt meir korleis møblane verkeleg ser ut.

Kantina var kostnadsrekna til kr. 400.000.-, men kostnaden vart ca. 100.000.- meir, 70.000.- av desse må skulen sjølv betale.

FAU stilte seg positiv til at pengane som står på SU sin konto, ca. 82.000.-kr skal brukast til å kjøpe møblar for.

Skulen reknar med at det kan bli litt dugnadsarbeid med montering og plassering av møblane.

 

Sak 3: Svømming i ungdomsskulen.

Kvifor er det berre 8.klasse som har dette tilbodet?  Barneskulen har vore prioritert når det gjeld svømming. Alternativet kan vere å bruke ein gymtime til svømming. Aktiviteten er stor i svømmehallen, så ledig tid er ikkje enkelt å finne.

Vi bør undersøkje med elevrådet om elevane er interessert i å ha eit svømmetilbod i 9. og 10. klasse.

 

Sak 4 og 6:Info frå FAU- møte i januar/ Teori og mangel på praktisk tilrettelegging i ungdomsskulen.

Hovedstyret i FAU saman med rektor, 3 lærarar og 2 foreldrerepresentantar, møttest i januar for å diskutere kva vi skal gjere for å få meir praktiske fag inn i ungdomsskulen. Lærarane informerte om korleis det er no, og det fungerer ikkje slik det er. Dei har putta litt praksis inn i norsk fordjupning, men det er den skriflege dokumentasjonen av arbeidet som skal vurderast og karaktersetjast.

Leiar i FAU har skrive eit flott brev der vi ønskjer å få meir praksis inn i skulen. Spesielt for å ta vare på dei teoretisk svake og dei som er leie av teori. Hovedstyret og rektor har godkjent brevet som blir sendt til Utdanningsdirektoratet, fylket osv.

Fræna kommune sine ungdomsskular har blitt trekt ut til å vere med på eit prøveprosjekt med Arbeidslivsfag i skulen. Dette blir eit tilbod til elevar som startar i 8. klasse hausten 2010, og skal gå over 3 år. Dette går inn som eit av valgfaga, og det blir spennande å sjå kor mange som vil søkje på dette. Nokon på skulen skal på eit orienteringsmøte om dette i midten av april, og vil då vite meir om prosjektet.

Info om dette kan ein finne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet under arbeidslivsfag.

Dette blir eit fag som eleven kan bli trekt ut til muntleg eksamen på.

 

Sak 5: Forslag til ny skulestruktur i Fræna kommune.

Vi gjekk gjennom skrivet som vart sendt Fræna Kommune i oktober, og ingen hadde noko å tilføye i forhold til det. Så rektor melder berre det samme til kommunen.

Det er snakk om ca. 70 elevar som kan kome frå Bud og Hustad.

 

Sak 7: Mobbing.

Rektor har teke tak på baksida av skulen der barneskuleelevane har vore plaga når dei går heim frå Haukås Skule kl.13.00. Dette har betra seg. Ellers hadde rektor ingen store mobbesaker på skulen, men sa at det forekjem litt, og det er sjølvsagt for mykje.

Skulen har ei mobbeplan som dei følgjer. Ingen av representantane i FAU hadde nokon eksakte ting å kome med.. Men alle meinte at foreldra må koblast inn tidleg ved eventuell mobbing.

Rektor oppfordra foreldre til å snakke med elevane om kor viktig det er å melde frå om ein er vitne til mobbing, blir mobba eller kanskje er den som mobbar.

Skulen har plikt til å handsame som enkeltvedtak alt som kjem inn, både muntleg og sktiftleg i forhold til om ein elev har noko slags ”problem” på skulen.

 

Sak 8: Uteområdet.

Her trengs det å bli gjort ein del ting. Det første som må skje, er ein dugnad for å få rydde vekk mykje av buskar og kratt som veks rundt omkring. Formann i FAU i samråd med rektor blir enige om når dette skal gjerast og kallar inn til dugnad. Det må utarbeidast ei plan over arbeid, verktøy og lignende. Dugnaden bør vere i april/mai..Vi bør og ha ein del benkar på uteområdet.

Kunstgrasbanen har kommunen sagt skal kome snart.

 

Sak 9: Eventuelt.

 

Natteravnane: Kommunen har kome med ønske om at listene må kome tidleg om hausten og vere oppsett heilt fram til Nordsjøfestivalen. Fleire meinte at det var gjort på årets lister.

 

Foreldreunderslkelsen: Det har vore dårleg deltaking på dette. Sist gong berre 13%. Oppfordre elevane til å hjelpe foreldra med å gjere dette, og då gje dei ei belønning om dei greier å få det opp til for eksempel 50%.

 

Bjørnsund: Er dette tilbodet til 8. klasse skrinlagt? Nei, seier rektor, Men sidan skulen her har fått subsidiert dette frå kommunen, så stiller dei i bakre rekke med å få plass. Det har blitt lagt ned ein anna leirskule og søknaden til Bjørnsund har blitt større.

 

Avslutningstur 10. klasse: Dette er opp til kvar enkelt klasse å gjere som dei vil med. Dei kan søkje om å få godkjent fråvær med ekskursjonar eller lignende innan 14. dagarsregelen.

 

Til slutt fekk dei som ville bli med rektor ned å sjå på den nye kantina.

 

Møtet slutt kl. 20.30.

 

 

Referent Agnes Margaret Dale.

Referat FAU Fræna Ungdomskole 01.10.09

Referat FAU Fræna Ungdomskole

 

 

Dato:               01.10.09

Sted:               Fræna Ungdomskole

Deltakere:        Ann Kristin Gule, Hilde Flemmen, Ståle Høstmark, Janne Kristin Rødal, Margaret Dale, Hildrun Gjendemsjø, Vivi Ann Kirkaune, Heidi Anita Tornes, Sølvi Groven, Lena Langbach, Hilde Kildal, Per Jostein Havnes, Ann Elin Torvik. Odd Henning Groven, Annelise Hagen (rektor)

 

 

 1. Innkalling

 

  • Innkalling på e.mail er greit. Noen som ikke har fått innkalling. Sekretær sjekker opp adresser.

 

 

 1. Informasjon fra avgått FAU leder Sigrun Gjendem Fjørtoft.

 

  • Referat bør legges ut på skolens hjemmeside. Sekretær sender referat til rektor som legger dette ut.
  • Hva skjer med elevmappen når elevene går ut av skolen? Rektor kommer med informasjon om dette på neste møte.
  • Lite tilgang på Psykolog tjeneste.
  • Det finnes handlingsplaner for mobbing, verksemdsplan, sorg og krise. Disse ble det tatt en gjennomgang av ved FAU i fjor.
  • De to store sakene FAU bestemte seg for å jobbe med i fjor var ute- område og Kantine. For kantineprosjektet så er det bevilget penger fra statens ekstramidler. Viktig at dette blir fulgt opp av FAU og skole. Nye møbler burde være inkludert i beløpet. Kanskje foreldrene kan bidra med dugnad for å spare penger til møbler. For ute- området var der bussplassen og kunstgressbanen som det ble fokusert på. Viktig å være oppmerksom på at kommunen ikke tar mer av bussplassen til parkeringsplasser og veier. ”dette er ingen offentlig bussholdeplass, det er skolens område”

 

 1. Rektor orienterte

 

  1. Kantinedrift: Ønsker at FAU er med og presser på kommunen for å få til en fin kantine. FAU må ordne et skriv som sendes til kommunen før det planlagte møtet den 12.oktober.
  2. Brukerundersøkelse: Må gjøres et forarbeid for å få med flest mulig foreldre. FAU kan bidra med å motivere foreldrene til å delta. Informasjon på foreldremøte?
  3. Jubileum: Skolen er 40 år den 4. november i 2009 og det blir en markering nærmere Jul sammen med elevene.
  4. Uteområde: trenger en oppgradering. Ønske om at foreldrene engasjerer seg og bidrar med dugnader til våren. Skolen kan være med å organisere hva som skal gjøres.

 

 

 1. Eventuelt

·         FAU leder oppfordret skolen til å være oppmerksom på veien bak skolen når barna fra Haukås skole kommer forbi etter endt skoledag. Det har vært episoder med plaging av elever.

·         FAU leder informert om at hun har vært på møte med kommunen angående forslag til den nye skolestrukturen. Hvordan stiller FAU seg til forslaget?

·         Det ble stilt stilte spørsmål angående ”sponsing” av klasseturer til Bjørnsund. Rektor orienterte om at det på grunn av innsparinger er lite rom for å sende elevene på leirskole, men at det fortløpende bli vurdert. Sponsing av turer er ikke tillat men gaver kan gis.

 

 

 

NESTE MØTE ER 22.10.10 KL 19.00 VED FRÆNA UNGDOMSKOLE

Referat fra møte i FAU den 23.9.2008

1. Oppstart: FAU-medlemmene ønsker å ha innkalling på e-post. Skolen legger ut bare dato og tidspunkt for møte, på skolens hjemmeside.
 
2. Sigrid orienterte fra møte i skolens samarbeidsutvalg samme dag, 23.09.08.
Cato Slemmen fra 10A er valgt til nestleder i SU.
 
3. Gjennomgang av de viktigste oppgavene til FAU.
I flg. Opplæringsloven §11-4 står det bl.a:
    - FAU skal være et foreldreråd
    - Skal fremme fellesinteressene, og ta aktivt del i arbeidet for å skape
      et godt skolemiljø
    - Det skal velges et arbeidsutvalg
 
Når en velger klassekontakter, må en velge fra alle grupper i klassen, og det må velges vara.
 
4. Hva vil rektor at FAU skal jobbe med dette året?
     - Ønske om et visst engasjement fra foreldre; at vi møter opp når skolen kaller inn til noe.
     - Det nye faget: Utdanningsvalg: Ønske om at foreldre melder sin interesse for å kunne fortelle elevene om sine yrker. Dette vil og være av betydning for foreldra! Bra om en får til et samarbeid her.
     - Ønskelig at klassekontaktene tar kontakt med kontaktlærere, og viser interesse.
     - Sosiale arrangement med både elever og foreldre er viktig å få til
     - Mobbing: Skjer på alle skoler, og alle har et ansvar her. Det er nulltoleranse for mobbing. Alle som oppfatter noe som mobbing må si fra/ta dette opp med skolen.
     - Uteområdet og kantinen. Mye står igjen her.
 
Hvordan blir nye elever tatt imot? Blir tatt godt imot, men har ingen fadderordning. Kanskje skolen burde hatt en slik ordning?
 
Skolen er opptatt av trivsel og samhold, ikke bare faglig.
 
Viktig at når foreldre ønsker å bidra med noe, så skal de ikke bli avvist. Dette må signaliseres til kommunenivå. En tenker her særlig på ønske om dugnad i forb. med kantine/uteområdet.
 
5. Hva er målet til FAU dette året?
* En må jobbe videre med kantinen, og få den ferdig. Det må gjøres en del arbeid; som for eksempel nytt kjøkken, maling og nye møbler.
Må få kantinen opp på en standard som gjør at elevene har lyst å være der.
 
Uteområdet må en jobbe parallelt med som kantinen. Har tegninger over området, og det er bl.a tenkt kunstgressbane. Denne må være stor nok. En ønsker også tribune i bakkant.
En må søke om tippemidler. Frist: 15/01-2009. Kan evt. Ha et samarbeid med idrettslaget.
 
Bussplassen er ikke tilfredsstillende.
 
Kontakt skole- lokalsamfunn:
Grundercampen i fjor var svært bra, og en ønsker noe lignende i år og. Har kontakt med Fræna næringsforum.
Oppfordrer her foreldrenes ulike bedrifter til å melde sin interesse.
 
KONKLUSJON:
Vi jobber med både kantine og uteområdet.
Deler oss i to grupper:
 
Gruppe 1: Kantine:
Sigrid, Torill, Stein Tore, Kristian, Odd, Kjell Johan, Anne Merete og Linda.
Sigrid, Torill og Odd er styringsgruppe her.
 
Gruppe 2: Uteområdet:
Øystein, Modulf, Kato, Steinar, Rakel, Eldbjørg, Britt Kari og Odd Henning.
Kato, Odd H og Modulf er styringsgruppe.
 
 
6. Kommunalt foreldreutvalg (KFU):
Sigrun Kristvik er leder her (for 2 år), fra FAU Haukås.
 
 
Saker i 07/08:
- Etablering
- Innspill til trafikktryggingsplan
- Kommunal plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen i Fræna kommune.
 
Status 2008:
Ikke valgt nytt styre enda.
Prioritert arbeid vil være å avklare rollen mot administrasjonen, kommunestyret osv i Fræna kommune. Må jobbe for alle skolene i kommunen.
Bør være et naturlig høringsorgan.
 
7. Skolens hjemmeside:
- Må oppdatere informasjon på skolens hjemmeside om FAU
- Referat legges ut på hjemmesiden, etter godkjenning av medlemmene
- Referat sendes på e-post for godkjenning
 
8. Foreldreundersøkelse:
- 3 år siden sist.
- Undersøkelsen er for foreldre og elever, og er nettbasert
- Den går fra 1 - 24. Oktober
- En ønsker tilbakemelding på hvordan foreldre og elever oppfatter skolen.
- Ønskelig at undersøkelsen er obligatorisk for alle 10 klassinger, men og ønskelig at alle deltar.
- Alle får tilsendt brukernavn og passord
- Håper på stor svarprosent
- Viktig med god informasjon i forkant
- Skolen gir tilbakemelding til brukerne om resultatet
- Undersøkelsen er anonym
- Målet er å få en bedre skole
 
 
9. Nytt møte i FAU: 
Tirsdag 28. Oktober kl. 19.30.
De to arbeidsgruppene vedr. kantine og uteområde må ha vært samlet før den tid.
Styringsgruppene er ansvarlig for å kalle inn.
 
 
 

Referat fra møte i FAU den 23.9.2008

1. Oppstart: FAU-medlemmene ønsker å ha innkalling på e-post. Skolen legger ut bare dato og tidspunkt for møte, på skolens hjemmeside.
 
2. Sigrid orienterte fra møte i skolens samarbeidsutvalg samme dag, 23.09.08.
Cato Slemmen fra 10A er valgt til nestleder i SU.
 
3. Gjennomgang av de viktigste oppgavene til FAU.
I flg. Opplæringsloven §11-4 står det bl.a:
    - FAU skal være et foreldreråd
    - Skal fremme fellesinteressene, og ta aktivt del i arbeidet for å skape
      et godt skolemiljø
    - Det skal velges et arbeidsutvalg
 
Når en velger klassekontakter, må en velge fra alle grupper i klassen, og det må velges vara.
 
4. Hva vil rektor at FAU skal jobbe med dette året?
     - Ønske om et visst engasjement fra foreldre; at vi møter opp når skolen kaller inn til noe.
     - Det nye faget: Utdanningsvalg: Ønske om at foreldre melder sin interesse for å kunne fortelle elevene om sine yrker. Dette vil og være av betydning for foreldra! Bra om en får til et samarbeid her.
     - Ønskelig at klassekontaktene tar kontakt med kontaktlærere, og viser interesse.
     - Sosiale arrangement med både elever og foreldre er viktig å få til
     - Mobbing: Skjer på alle skoler, og alle har et ansvar her. Det er nulltoleranse for mobbing. Alle som oppfatter noe som mobbing må si fra/ta dette opp med skolen.
     - Uteområdet og kantinen. Mye står igjen her.
 
Hvordan blir nye elever tatt imot? Blir tatt godt imot, men har ingen fadderordning. Kanskje skolen burde hatt en slik ordning?
 
Skolen er opptatt av trivsel og samhold, ikke bare faglig.
 
Viktig at når foreldre ønsker å bidra med noe, så skal de ikke bli avvist. Dette må signaliseres til kommunenivå. En tenker her særlig på ønske om dugnad i forb. med kantine/uteområdet.
 
5. Hva er målet til FAU dette året?
* En må jobbe videre med kantinen, og få den ferdig. Det må gjøres en del arbeid; som for eksempel nytt kjøkken, maling og nye møbler.
Må få kantinen opp på en standard som gjør at elevene har lyst å være der.
 
Uteområdet må en jobbe parallelt med som kantinen. Har tegninger over området, og det er bl.a tenkt kunstgressbane. Denne må være stor nok. En ønsker også tribune i bakkant.
En må søke om tippemidler. Frist: 15/01-2009. Kan evt. Ha et samarbeid med idrettslaget.
 
Bussplassen er ikke tilfredsstillende.
 
Kontakt skole- lokalsamfunn:
Grundercampen i fjor var svært bra, og en ønsker noe lignende i år og. Har kontakt med Fræna næringsforum.
Oppfordrer her foreldrenes ulike bedrifter til å melde sin interesse.
 
KONKLUSJON:
Vi jobber med både kantine og uteområdet.
Deler oss i to grupper:
 
Gruppe 1: Kantine:
Sigrid, Torill, Stein Tore, Kristian, Odd, Kjell Johan, Anne Merete og Linda.
Sigrid, Torill og Odd er styringsgruppe her.
 
Gruppe 2: Uteområdet:
Øystein, Modulf, Kato, Steinar, Rakel, Eldbjørg, Britt Kari og Odd Henning.
Kato, Odd H og Modulf er styringsgruppe.
 
 
6. Kommunalt foreldreutvalg (KFU):
Sigrun Kristvik er leder her (for 2 år), fra FAU Haukås.
 
 
Saker i 07/08:
- Etablering
- Innspill til trafikktryggingsplan
- Kommunal plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen i Fræna kommune.
 
Status 2008:
Ikke valgt nytt styre enda.
Prioritert arbeid vil være å avklare rollen mot administrasjonen, kommunestyret osv i Fræna kommune. Må jobbe for alle skolene i kommunen.
Bør være et naturlig høringsorgan.
 
7. Skolens hjemmeside:
- Må oppdatere informasjon på skolens hjemmeside om FAU
- Referat legges ut på hjemmesiden, etter godkjenning av medlemmene
- Referat sendes på e-post for godkjenning
 
8. Foreldreundersøkelse:
- 3 år siden sist.
- Undersøkelsen er for foreldre og elever, og er nettbasert
- Den går fra 1 - 24. Oktober
- En ønsker tilbakemelding på hvordan foreldre og elever oppfatter skolen.
- Ønskelig at undersøkelsen er obligatorisk for alle 10 klassinger, men og ønskelig at alle deltar.
- Alle får tilsendt brukernavn og passord
- Håper på stor svarprosent
- Viktig med god informasjon i forkant
- Skolen gir tilbakemelding til brukerne om resultatet
- Undersøkelsen er anonym
- Målet er å få en bedre skole
 
 
9. Nytt møte i FAU: 
Tirsdag 28. Oktober kl. 19.30.
De to arbeidsgruppene vedr. kantine og uteområde må ha vært samlet før den tid.
Styringsgruppene er ansvarlig for å kalle inn.
 
 
 

Referat fra møte i FAU, Fræna ungdomskole

Mandag 18. juni 07

Sted: Personalrommet Fræna u-skole

 

Tilstede:

Heidi Dybwad, Modulf Gjelsvik, Gerd Flataker, Torill Jørgensen, Magne Mykløy, Venke Elnes, Heidi Reistad, Eva Holten, Stine Rimmereid og Laila Pettersen.

 

 

Sak 13-06\ 07

Inneklima – forurensning fra innetak

Membranen er ikke tett, det drysser ned fra taket. Det må legges nye plater under de eksisterende. Gjelder alle rom. Det er gjort undersøkelser av helsemyndighetene og lærerlaget ang arbeidsmiljøet. Det er en fare for de med astma/allergikere. Rådmannsteamet i kommunen er orientert om dette, og vil ta tak i saken. FAU ville at de skulle ordne dette i sommerferien når skolen likevel er tom. Det ser ut til at det likevel tar lenger tid. FAU må ta tak i denne saken så snart som mulig etter ferien. Modulf skal snakke med Arne Sverre Dahl om å komme i gang så raskt som mulig. FAU må legge press på dem slik at dette ikke treneres, slik som saken ang kantina har blitt.

 

Sak 14-06\07

Natteravn - orientering

Eva Holten informerte. Natteravnene ble startet opp 1.mars, og det ble opprettet et styre. De har hatt mange møter og fått det i gang. De har opprettet en konto, på denne er det kommet inn i sponsorgaver kr 2500,- fra Vesta Forsikring, og kr 5000,- fra Bfh sparebank. De har også fått jakker fra Vesta Forsikring, samt Mini-Anne, en øvingsdukke for førstehjelp. Det bør kjøpes inn et førstehjelpsskrin.

Fræna Taxisentral er base, der alt utstyret oppbevares, og med nøkkelordning i Kiosken (Groven) der nøkkelen kvitteres ut og inn.

Ingeborg Forseth har samarbeidet ang lister over vakter, info etc. Det har vært en del problemer med å få lister/info ut til foreldrene, muligens fordi lærerne ikke har levert ut til elevene, eller at elevene ikke har levert det hjemme. På grunn av  dette bør det informeres om natteravnordningen på første store foreldremøte etter sommerferien. Foreldrene bør da oppfordres til å være med på ordningen, og da særlig årets konfirmantforeldre.

Når det gjelder vaktordningen, bør det samarbeides med lensmannen v/Steinar Hjellnes. Han bør kontaktes før hver helg for å høre om det er noen arrangementer, og dersom det ikke er det, trenger man ikke gå vakt.

Når det er arrangementer/fester på Langvatnet bør natteravnene være der? Dette bør vurderes til neste år.

 

Sak 15- 06\07

Innleveringav klassepermer 10. kl

Permene ble levert inn og kvittert for.

 

Eventuelt

Sak 16-06\07

Forslag til samarbeidsavtale mellom skolen og foreldrene

Skolen har utarbeidet et nytt forslag til samarbeidsavtale mellom skole og hjem. Intensjonen med denne avtalen er at en skal kunne stille krav til lærerne/skolen ang samarbeidet, og de kan stille krav tilbake til foreldrene. FAU synes denne samarbeidsavtelen er tilfredsstillende. Det ønskes tilføyd en setning til siste punktet under ”_________skule skal”; Ø gje heimane nødvendig informasjon, og sjå til at den kjem fram til foreldra.

Dette er fordi vi ofte opplever at informasjon som blir delt ut via elevene, ikke kommer fram til foreldrene. Et tips er at skolen bør legge ut mer på nettsiden, gjerne med varslingsordning pr. e-mail til foreldrene. Det er noen klasser som legger ut en del allerede, mens andre klasser ikke har noe. Informasjon om turer/aktiviteter kan gjerne legges ut slik med varsling. Dersom den enkelte lærer ikke har nødvendig datakyndighet for å gjøre dette, kan kanskje IT-ansvarlig legge det ut?


Laila Pettersen

referent

Valg:     

8 trinn velges høst                                                                                           

Ansvarlig: Kontaktlærer.

               

9 og 10 trinn skal ha gjennomført valg våren               

Ansvarlig: Klassekontakter             

 

Etter gjennomført valg 8 trinn skal alle klassekontakter få utdelt klasseperm med informasjon om klassekontaktrollen, FAU og samarbeidsformer med skolen. I tillegg skal permen inneholde informasjon om faste opplegg for trinnene.

Permen skal inneholde liste over alle elever/foresatte i klassen, navn på tillitselev i klassen og informasjon om kontaktpersoner ved skolen.

Permen skal leveres tilbake til skolen ved avslutning av verv eller avslutning av 10. skoleår

Ansvarlig: Kontaktlærer

 

Klassekontakter og kontaktlærer har møte umiddelbart etter valget, der de lager plan for skoleåret.

Planen må minst inneholde:

Ø       Tidspunkt for 2 møter mellom klassekontakter og lærer der de gjennomgår klassens utvikling, faglig og sosialt.

Ø       Hvordan de skal sende ut denne informasjon til andre foreldre i klassen minst 2 ganger årlig.

Planlegge felles foreldremøte. Eksempel på innhold: Sosiale aktiviteter, klassens økonomi, faglige og sosiale målsettinger. Avklare forventninger til foreldre, lærer, elever og skolens ledelse

Referat fra FAU- møte 13.februar 07

Referat fra møte i FAU, Fræna ungdomskole

 

Tirsdag 13.februar 07

Sted: Personalrommet Fræna u-skole

 

Tilstede:

Heidi Dybwad, Modulf Gjelsvik, Gerd Flataker, Torill Jørgensen, Magne Mykløy, Ann Kristin Gundersen Heimen, Margaret Dale, Venke Elnes, Håvard Farstad, Randi Varhol, Heidi Reistad, Eva Holten og Geir Løkhaug

 

 

Sak 8-06\ 07

Utdeling av klassepermer

Modulf Gjelsvik delte permer og gikk igjennom innholdet. Ved skoleårets slutt skal permene leveres inn. Bare klasselister skal tas ut.

8c fikk ikke perm.

 

Sak 9-06\07

Status for kantine og uteområdet

Arbeidet har generelt gått seint. Sakene er på mange måter på stedet hvil. Det skal i nær framtid være en befaring i kantina for å se på hva som må gjøres med grunnarbeid før oppussing kan skje.

Det skal også være et møte mellom skolen og kommunen om utearealet straks over vinterferien.

FAU ønsker å starte et prosjekt allerede i vår.

 

Sak 10- 06\07

Oppstart av natteravner i Fræna

FAU har fått en forespørsel om å være med i et prosjekt for om mulig å kunne starte opp igjen med natteravner ikommuen.

FAU stiller seg positiv til tiltaket og Eva Holten, Torill Jørgensen, Venke Elnes og Ann Kristin G. Heimen stiller i styringsgruppa for tiltaket. Kopi av referatet sendes Ingeborg Forseth i kommunen.

 

Eventuelt

Sak 11-06\07

Forslag til samarbeidsavtale mellom skolen og foreldrene

Skolen har utarbeidet en samarbeidsavtale mellom foreldre og skolen. FAU stiller seg positiv til en slik avtale. FAU ønsker ikke en ordning med underskrifter. FAU kan skrive under på vegne av foreldrene. FAU ønsker at skolen skal ta inn et punkt der det står at skolen skal ta henvendelser fra foreldre på alvor når slike kommer.

Avtalen legges på skolens nettsider.

 

Sak 12-06\07

Bruken av Fræna-hallen

FAU ønsker er redegjørelse på hvorfor ikke alle klassene får benytte hallen til fysisk aktivitet. Etter FAU mening gir bruk av hallen elevene et bedre utbytte av undervisningen. FAU mener at å bruke hallen også er en bedre løsning rent hygienisk. Mange elever vegrer seg for å dusje i skolens garderobeanlegg.

FAU ber også skolen om å vurdere dobbelttimer i gym.

 

 

Neste møte: Modulf kaller inn når møtene om kantine og uteareal er gjennomført.

 

 

 

 

Geir Løkhaug

referent

Referat fra møte i FAU, Fræna ungdomsskole 28.09.06

Torsdag 28.09.06
Sted: Personalrommet Fræna u-skole

Tilstede:
Heidi Dybwad, Modulf Gjelsvik, Gerd Flataker, Torill S. Gravem, Torill Jørgensen, Stine Rimmereid, Magne Mykløy og Geir Løkhaug

Sak 1-06\ 07 (Gjort på første møte)

 

Valg

Leder: Modulf Gjesvik

Nestleder: Heidi Dale Dybwad

Sekretær: Geir Løkhaug

Vara for sekretær: Laila Pettersen

 

Sak 2-06\07

Forslag fra Geir Løkhaug om å bytte sekretær og varasekretær

Forslaget er vedtatt. Laila Pettersen blir sekretær og Geir Løkhaug vara for henne. Dette gjelder fra neste møte.

 

 

Sak 3- 06\07

Klassepermer

Modulf Gjelsvik orienterte om klassepermer.

Det er innkjøp klassepermer til alle klasser. Disse kommer i slutten av oktober. Det bør skjerpes inn at permene tas vare på og overleveres til neste års klassekontakter.

 

Sak 4-06\07

Om forslag til retningslinjer for klassekontakter ved Fræna Ungdomsskole

Modulf Gjelsvik orienterte om retningslinjene for klassekontakter. Ba om tilbakemeldinger på forslaget.

Endre til 2 informasjoner til andre foreldre om klassens utvikling, faglig og sosialt.

Klassekontakten skal ta kontakt med kontaktlærer for første møtet. Modulf påpekte viktigheten av å ta kontakt tidlig.                                                                                                                                                                                  

 

Sak 5-06\07

Planlegging av aktiviteter tilknyttet uteområde og kantine

Modulf Gjelsvik orienterte om arbeidet. Han foreslo å opprette 2 grupper som kan arbeide videre med dette. Det er lovnader om penger for å gjøre det mest grunnleggende i kantina.

Gruppe 1- kantina. Heidi har ansvaret. (Magne, Torill G og Torill J er medlemmer i gruppa)

Aktuelle oppgaver er å skaffe midler til grunnleggende arbeid som gulvbelegg, oppussing av kjøkkenet, lydanlegg og utsmykning av rommet.

Gruppe 2-uteområdet. Modulf har ansvaret (Stine, Gerd og Håvard er medlemmer i gruppa)

Aktuelle oppgaver er å finne ut om midlene er på plass. Lage planer for aktuelle prosjekt.

 

Sak 6-06\07

Etterlysninger

FAU etterlyser en oppfølging av sak 13-05\06 om elevens opphold i sentrum i skoletiden. FAU ber om at saken tas opp i SU.

FAU ber skolen om å etterlyse det politiske vedtaket om å oppjustere uteområdet ved skolen. Hvordan står dette nå?

 

Sak 7-06\07

Eventuelt

Ingen saker er innmeldt

 

Geir Løkhaug

referent

Referat fra møte i FAU, Fræna ungdomskole 25.04.06

Tirsdag 25.04.06 kl 1900

Sted: Personalrommet Fræna u-skoleTilstede:

Nora Dalstein, Heidi Dybwad, Modulf Gjelsvik, Gerd Flataker, Torkild Valle, Øystein Svenøy, Marianne Sætervik Rudi, Jon Ivar Bjøringsøy, Gro Vestavik, Veroljub Penjin og


Sak 11-05\ 06

Orientering om status kantine og uteområde

 

Leder Modulf Gjelsvik orienterte om status så langt. Foreldreutvalget har sammen med ledelsen ved Fræna ungdomsskole, hatt et positivt møte med politikere og administrasjon i kommunen.

 

I forbindelse med reguleringsplan for Elnesvågen sentrum foreligger det en politisk beslutning om at skolens uteareal skal oppjusteres.

 

Sak 12-05\06

Planlegge valg av klassekontakter for 2006/07 for 8. og 9.klasse

 

For å få kontinuitet i FAU bør klassekontakter for 8. og 9.klasse velges i løpet av våren 2006.

 

FAU var enige om at klassekontaktene har ansvaret for å kalle inn til foreldremøte og velge klassekontakter for neste skoleår.

 

Sak 13-05\06

”Bølgen” tiltrekker seg mange elever, bør skolen fortsette å tillate at elevene går fritt utenfor skolens område?

 

Saken ble diskutert og FAU konkluderte med at følgende forslag oversendes til Samarbeidsutvalget:

 

”Definer hva som er skolens område, elevene må deretter pålegges å holde seg innenfor skolens område i skoletiden. Det må samtidig legges til rette for aktiviteter på uteområde og i kantine for at elevene skal trives på skolens område”.

 

Regelendringen må iverksettes samtidig med oppstart av nytt skoleår

 

 

Sak 14-05\06

Eventuelt

 

Det var ingen saker under eventuelt.

 

Per Karstein Røv

referent

Møte FAU 30.11.05

Referat fra møte i FAU, Fræna ungdomskole

Onsdag 30.11.05

Sted: Personalrommet Fræna u-skole

 

Tilstede:

Nora Dalstein, Heidi Dybwad, Viviann Westad Kirkaune, Modulf Gjelsvik, Gerd Flataker, Torkild Valle, Øystein Svenøy  , Torhild Gravem, Karianne Sætervik Rudi, Gro Vestavik Per Karsten Røv og Geir Løkhaug

Heidi Restad kom under møte.

Fra skolen:

 

Sak 5-05\ 06

Retningslinjer for klassekontakter

Modulf gikk igjennom retningslinjene.

Presiserte valgrutinene for valg på våren.

 

Gruppen redigerer retningslinjene og distribuerer retningslinjene til alle.

Målet er at retningslinjene gjelder fra 1. februar 06

Sak 6-05\06Gjenomgang av spørreundersøkelsen 2005

Undersøkelsen kan gi en pekepinn på hvordan skolen er. På noen punkter ligger FUSK noe under landgjennomsnittet. FAU ber skolen gi en uttale om hvordan de skal arbeide videre med de områder der skolen skårer lavt.

FAU ber skolen se på trivselsområdet og på hvordan skolen kan komme over landsgjennomsnittet på denne delen av undersøkelsen.

Ber også om at det blir arbeidet med uteområdet og aktiviteter knyttet til dette.

 

Sak 7-05\06

Oppussing av kantina

Modulf orienterte om arbeidet med oppussingen av kantina.

Form og farge-klassen fra Fræna VGS har takket ja til å arbeide fram et forslag til hvordan skolen kan pusse opp\ innrede kantina.

Det er kommet positive signal fra eiendomsavdelingen i Kommunen.

Kommunen ved Gunnstein Eidem skal i samarbeid med skolen arbeide med å få dette til før sommeren 06.

Det er viktig at elevene blir hørt i denne prosessen.

 

 Sak 8-05\06

Uteområdet

Modulf orienterte om reguleringsplanene for sentrum og hvilke konsekvenser dette har for skolens område.

Veien inn til skolen fra øst er allerede endret etter initiativ fra SU.

SU har også etterlyst skikkelig opparbeiding\ asfaltering av bussområdet.

Forhandlingspart i saksarbeidet er rektor.

Elevene er engasjert til å komme med innspill til bruk av området.

Skolen vil få hjelp av kommunens landskapsarkitekt og eventuelt andre for å få til en plan for uteområdet.

FAU ber kommunen å vurdere om fotgjengerfeltet mellom skolen og senteret kan erstattes med en undergang\ bru for å bedre trafikksikkerheten, spesielt med tanke på framtidig økt trafikk.

Innspillene fra FAU samordnes med skolen. Det vil bli et fellesmøte med kommunen der innspillene blir presentert.

 

Sak 9-05\06

Elever i sentrum i matfriminuttet

Er det mulig å gjøre noe med elev-trafikken til sentrum i matfriminuttet? Hvordan vil dette bli når det nye sentret kommer med store fellesarealer?

FAU ber om at skolen vurdere en endring i denne praksisen.

 

Eventuelt

Mål på banen: Det blir mål på fotballbanen i samarbeid med EOI.

 

Neste møte:Tirsdag 17. januar 06 kl 19

Samme sted

 

Geir Løkhaug

sekretær

Møte FAU 18.10.05

Referat fra møte i FAU, Fræna ungdomskole

Tirsdag 18.10.05

Sted: Personalrommet Fræna u-skole

 

Tilstede:

Nora Dalstein, Heidi Dybwad,Viviann Westad Kirkaune, Modulf Gjeldsvik, Tore Dreier, Vroljub Penjin, Gerd Flataker, Hilde Malme,Torkild Valle, Ingrid Hoem, Øystein Svenøy  Evelyn Bolli og Geir Løkhaug

 

Fra skolen:

Odd Viken og Kai Korneliussen

 

Sak 1-05\ 06
Klassekontaktens oppgaver:

Modulf orienterte om oppgavene. Etterlyser kontinuitet og kortfattet orientering om oppgavene til
klassekontaktene. Likeledes hvilke oppgaver som FAU har.

Modulf gikk igjennom materiell fra FUG (Foreldrerådet i grunnskolen)

Bla ”Huskeliste for klassekontakte”

Odd Viken: Skolen kan møte etter ønske på FAU -møte.

Modulf ønsker at de skal settes ned et utvalg som kan lage til et oppsett for klassekontakter.

Tore Dreier, Heidi Dybwad og Modulf Gjeldsvik danner dette utvalget.

 

Sak 2-05\06

 

Status på siste års aktivitet i FAU

Torkild Valle, nestleder i fjor:

Lite aktivitet, det meste av aktiviteten i SU

Etter referatet var det 1 møte, konstituerende møte

 

Sak 3-05\06

Prioriteringer dette året

Øystein Svenøy: Hva gjør vi elever som faller utenfor? Kort diskusjon om temaet.

Odd Viken: Kontaktlærer må få beskjed. Det er viktig med informasjon og god kommunikasjon.

Hva skjer med kantina? Elevene synes kantina trenger oppussing. Kanskje vil de være mer i kantina enn sentrum i matfri om det skjer.

Her må vi ha en plan og få til noe i løpet av året.

Hvordan få flere i aktiviteter i friminuttene?  Hvordan få til et bedre uteområdet?

Det bør i løpet av året lages en plan for uteområdet.

Vi prioriterer å lage en plan for klassekontaktarbeidet og å pusse opp kantina.

Saken om uteområdet tas opp i SU

 

Sak 4-05\06

Eventuelt

Viviann Westad Kirkaune hører med idrettslaget om et samarbeid om fotballmål på banen ovenfor skolen.

Foreldreundersøkelsen tas opp på neste møte

Fremmede er observert på skolen. Hva gjør skolen med dette? Skolen skal ikke ha fremmede som forstyrrer, men også være åpne for besøk.

Modulf Gjeldsvik: Enkelte bør kunne nektes adgang på skolen.

Odd Viken: Orienterte om endringer i personalet.


Neste møte:

Tirsdag 22.november kl.19

Samme sted

 

Geir Løkhaug

sekretær

Foreldrerådet sitt arbeidsutval 2006- 2007

LEIAR:             Modulf Gjelsvik                  
NESTLEIAR:    Heidi Dybwad                    
SEKRETÆR:    Laila Petersen                 
KLASSEKONTAKTAR:

 

KLASSEKONTAKTAR 2006/2007

 

KL.         KLASSEKONTAKTAR                   ADRESSE/e-post                      TLF./heim/arb./mobil

 

8a           Håvard Farstad                                 Dalesletta 13,6440                            71267242/71191680/

                                                                        hfarst@online.no/havard.farstad@sas.no        93066767

               Agnes Margaret Dale                         Dale, 6440                                        71262424/71262910/

                                                                        margaret_dale@hotmail.com              47658285

 

8b           Venke Elnes                                      Eidemsmoen, 6440                            71267203

                                                                        k-elne@adsl.no

               Magne Mykløy                                  6440 Elnesvågen                               71267115/ 91594962

                                                                        mmykloey@online.no

 

8c           Torill S. Gravem                                Julset, 6445 Malmefj.                        97145625/71262200

                                                                        torisols@start.no

               Berit Kvalvåg Fjøren                         6443 Tornes                                      71269135/71268415/

                                                                        bkvfjoer@online.no                           97145625

 

9a           Ann Kristin Gundersen                       Bøen 36, 6440                                  71267341/71266400/

                                                                        ann.heimen@frana.vgs.no                  90613424

               Geir Løkhaug                                    Øvre Kongefaret 19, 6440                71262234/71262617/

                                                                        geir.lokhaug@frana.kommune.no       95035375

 

9b           Heidi Dale Dybwad                           Haugli terrasse 27,6440                     71269422/95106282                                                                                       heidi.dale.dybwad@frana kommune.no

               Torill Jørgensen                                 Myrbærlia 19, 6440                          71298420/71266500

                                                                        torill.irene.jorgensen@nav.no             40617053

9c           Stine Rimmereid                                Rødal, 6440 Elnesvågen                    71265233/92840389

                                                                        sven@rødal.net

               Randi Varhol                                     Varhol,6440 Elnesvågen                    71262147/90767119

                                                                        ravarh@online.no

 

10a         Modulf Gjelsvik                                 6443 Tornes                                      71269246/72899623/

                                                                        mogjel@online.no                              41534281

               Janne Rødal                                       Syltesetra,6440                                 71265924/71250800/ 

                                                                        janne@malo.no                                 41689825

              

10b         Laila Pettersen                                   pb.61,6447 Elnesvågen                     40019069

                                                                        littelaila@hotmail.com

               Gerd Oldeide Flataker                       Øvre Kongefaret 17, 6440                71262150/91185265

 

10c         Eva Holten                                        Holavn. 4 , 6440 Eln                          71262171/71266617

                                                                                                                                 48090311

               Liv Torild Bråten                               Rognebærveien 7, 6440                     71263778/92653130